1. Definicje
Comperia.pl S.A. – oznacza spółkę Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 zł, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, adres e-mail: biuro@comperia.pl , Comperia.pl S.A. jest pośrednikiem kredytowym w zakresie umów o kredyt konsumencki, wpisanym do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK001025 zwana dalej: „Usługodawcą”. Comfino – WMD- wirtualny moduł doradczy dla zakupów w sektorze e-commerce, który pozwala Klientowi na korzystanie z Usługi w Serwisie świadczone przez spółkę Comperia.S.A. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; Klient – zwany dalej „Użytkownikiem”, osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, zainteresowana dokonaniem zakupów przy wykorzystaniu Serwisu, posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Kondycja finansowe – możliwość spłaty przez Użytkownika przyszłego zobowiązania finansowego; Partner – podmiot współpracujący z Comperia.pl S.A., który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Użytkownikowi pożyczki, kredytu lub innego produktu finansowego (w tym Bank lub inny podmiot, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela Produktu Finansowego). Aktualna lista Partnerów dostępna jest w Załączniku do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie – zmiana Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu. Produkt Finansowy – pożyczka, kredyt lub inne finansowanie o zbliżonym charakterze; Reklamacja – oznacza reklamację co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Comperia.pl S.A. na podstawie Regulaminu; Serwis – oznacza serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: /https://10.10.36.15/ Treści – wszystkie materiały, teksty oraz inne informacje umieszczone w Serwisie; Umowa – oznacza umowę opartą o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. Zasady zawierania Umów określa Załącznik nr 1; Usługa – świadczona przez Comperia.pl S.A. za pośrednictwem Serwisu usługa polegająca na dopasowaniu Produktów Finansowych do kondycji finansowej użytkownika oraz umożliwieniu zawnioskowania przez Użytkownika do Partnera o zawarcie Umowy dla wybranego Produktu Finansowego;  
 1. Postanowienia Ogólne
 1. Regulaminu określa zasady i warunki na jakich Comperia.pl S.A. umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Comperia.pl S.A. z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w trakcie korzystania z Serwisu. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Serwisu.
 3. Językiem, w którym Comperia.pl S.A. będzie się komunikować z Użytkownikiem jest język polski.
 4. Serwis prowadzony jest w języku polskim.
 5. Regulamin oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty.
 
 1. Zasady i warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym z:
  1. najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
  2. włączoną obsługą Cookies i Java Script.
 2. Serwis zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
 3. Dane przesyłane przy użyciu Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.
 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 6. Użytkownik zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.
 10. Comperia.pl S.A. ma prawo zaprzestać świadczenia dla Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 11. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Użytkownika, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 12. Jeśli Użytkownik przesyła lub udostępnia Comperia.pl S.A. treści, przyznaje Comperia.pl S.A. prawo do użytkowania i wyświetlania treści w celu dostarczenia usług.
 13. Comperia.pl S.A. ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uważamy je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.
 14. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Comperia.pl S.A.. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Naruszenie praw autorskich skutkowało będzie koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych zgodnie z . 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.
 
 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Comperia.pl S.A. świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi powinien zaakceptować Regulamin oraz podać dane osobowe i złożyć oświadczenia woli wymagane do zrealizowania Usługi. Podanie danych następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego w Serwisie.
 3. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa o Korzystanie z Usługi.
 4. W toku korzystania z Usługi Użytkownik wybiera spośród zaprezentowanych propozycji Produkt Finansowy. Produkty Finansowe są prezentowane w ramach Usługi na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika i pozyskanych przez Comperia.pl S.A. ze źródeł zewnętrznych (w szczególności Biura Informacji Kredytowej S.A., sklepów internetowych).
 5. Skorzystanie z Usługi nie jest gwarancją udzielenia wnioskowanego przez Użytkownika Produktu Finansowego.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Serwisie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Serwisu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Serwisu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Serwisu.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Serwisu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.
 
 1. Zasady korzystania z Usługi
 1. Użytkownik może wnioskować o dopasowanie Produktu Finansowego przez Comperia.pl S.A. przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Platformy. W przypadku przerwania przez Użytkownika wypełniania wniosku o dopasowanie Produktu Finansowego, Użytkownik może powrócić do częściowo wypełnionego przez siebie wniosku korzystając z linku przesłanego wiadomością e-mail w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wypełniania wniosku.
 2. Dane podane przez Użytkownika w formularzu aplikacyjnym są podstawą dokonania oceny jego Kondycji Finansowej i dopasowania Produktów Finansowych. Informacja o dopasowanych Produktach Finansowych jest przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy. Informacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i oznacza pozytywny wynik weryfikacji, czy Kondycja Finansowa Użytkownika spełnia wstępne warunki zawarcia Umowy o Produkt dla danego Produktu Finansowego, określone przez Partnera. Dopasowanie odbywa się niezwłocznie, nie później niż 15 minut od otrzymania przez Comperia.pl S.A. kompletu informacji niezbędnych do świadczenia Usługi.
 3. Z chwilą przedstawienia przez Comperia.pl S.A. listy dopasowanych Produktów Finansowych, Użytkownik może za pośrednictwem Platformy wnioskować do Partnera o zawarcie Umowy o Produkt dla wybranego Produktu Finansowego. W odpowiedzi na wniosek Użytkownika Partner może zaakceptować lub odrzucić wniosek, a także przedstawić propozycję zawarcia Umowy o Produkt na zmodyfikowanych warunkach, przy czym Użytkownik jest niezwłocznie informowany o zmianach za pośrednictwem Platformy.
 4. Po złożeniu przez Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy o Produkt na warunkach przedstawionych przez Partnera zarówno Comperia.pl S.A. jak i Partner mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu zawarcia i realizacji Umowy o Produkt za pośrednictwem telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.
 5. Comperia.pl S.A. udostępnia możliwość zawarcia Umowy o Produkt w przynajmniej jeden z poniższych sposobów:
  1. z wykorzystaniem infrastruktury Platformy, lub
  2. po przekierowaniu na stronę internetową Partnera będącego stroną Umowy o Produkt.
 6. Zawarcie Umowy o Produkt odbywa się na zasadach i w trybie określonym przez Partnera. Z tytułu zawarcia Umowy o Produkt, Comperia.pl S.A. nie pobiera od Użytkownika opłat.
 7. Jeśli zawarcie Umowy o Produkt odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury Platformy, Użytkownik składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy o Produkt lub udzieleniu pełnomocnictwa do zawarcia tej umowy poprzez podanie kodu przesłanego wiadomością SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu.
 8. Jeżeli propozycja zawarcia Umowy o Produkt wymaga przekierowania na stronę internetową Partnera, Comperia.pl S.A. informuje Użytkownika o tym fakcie w procesie korzystania z Usługi oraz zapewnia dokonanie takiego przekierowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Platformy.
 9. Jeżeli Użytkownik udziela Comperia.pl S.A. pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Produkt, Comperia.pl S.A. zobowiązuje się do zawarcia tej umowy w brzmieniu, o którym Użytkownik został poinformowany przed udzieleniem tego pełnomocnictwa.
 10. Szczegółowe warunki zawierania Umowy określa Załącznik nr 1.
 
 1. Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt
 1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dopasowanie Produktu Finansowego może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy (Call Center) z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika we wniosku i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej.
 2. Celem rozmowy telefonicznej jest:
  1. Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
  2. Uzupełnienie wniosku poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełniony wniosek staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.
  3. Zaproponowanie Użytkownikowi innych usług, produktów – Ubezpieczenie, inne produkty, w tym niefinansowe. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi również przekazanie Zapytania do innych Świadczeniodawców, których nie zaznaczył podczas wypełnienia formularza.
 3. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien natychmiast zakończyć rozmowę. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy bez jej rejestrowania.
 4. W rozmowie telefonicznej Użytkownik może wyrazić zgodę(-y) na przetwarzanie danych osobowych przez Comperia.pl S.A w celach wynikających z rozmowy.
 5. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika oświadczeń woli Zapytanie jest przekazywane przez Comperia.pl S.A. do systemu teleinformatycznego Partnera.
 
 1. Zagrożenia
 1. Pomimo tego, że podjęliśmy wszelkie środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Użytkownika za pomocą sieci Internet informujemy, że nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Te zagrożenia to w szczególności
  1. możliwość otrzymania spamu,
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych,
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm),
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware,
  5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),
  6. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,
  7. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 
 1. Odpowiedzialność usługodawcy
 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu,
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
  5. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis
  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  8. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 7. W trakcie korzystania z serwisu użytkownik zobowiązany jest do podawania zgodnych ze stanem faktycznym danych według swojej najlepszej wiedzy, celowe wskazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną użytkownika.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
 
 1. Reklamacje dotyczące Serwisu
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu:
  1. w formie pisemnej – listem poleconym na adres siedziby Comperia.pl S.A.,
  2. wysyłając e-mail na adres reklamacje@10.10.36.15 ,.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Użytkownika
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądania w związku ze składaną reklamacją.
 3. Reklamacja składana w formie pisemnej powinna być podpisana. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O wydłużeniu okresu Klient zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje o tym trybie są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 
 1. Dane osobowe
 1. Usługodawca gwarantuje swoim klientom zachowanie poufności danych osobowych, nie udostępnianie (bez zgody klienta) osobom trzecim zgodnie z unijnym  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) obowiązującym od dnia 25.05.2018. Sposób zachowania prywatności klientów Usługodawcy został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.
 2. Usługodawca posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa dla zbioru danych osobowych Klientów, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych Klientów oraz przetwarza dane w Data Center.
 3. Klienci mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie serwisu na zasadach opisanych w Polityka Prywatności.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. W takiej sytuacji, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot trzeci wdrożył i utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, jednak wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 roku.
 3. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawarł z Comperia.pl S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy.
 4. Użytkownik może skorzystać́ ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.