DLA KLIENTA

Informacja o podmiocie przeprowadzającym czynności agencyjne:

Nazwa agencji:

Comperia Ubezpieczenia sp. z o. o. / Comperia.pl S.A.

Adres:
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa

Rejestr agentów – nr RAU:

Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. – 11223918/A
Comperia.pl S.A. – 11209042/A
(sprawdź https://rpu.knf.gov.pl/search/agent)

Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. / Comperia.pl S.A. działa, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, na rzecz następujących firm ubezpieczeniowych:Allianz, Allianz Życie, AXA Ubezpieczenia, Compensa, Compensa Życie, Concordia, Concordia Życie, GAP, Generali, Proama, Wiener, Hestia, MTU, InterRisk, Link4, PZU, Uniqa, Warta / HDI, Warta Życie.

Odpowiednie pełnomocnictwa udostępnione są do wglądu w siedzibie agencji oraz poniżej.

Z tytułu ewentualnej umowy ubezpieczenia wynagrodzenie prowizyjne otrzyma Comperia Ubezpieczenia sp. z o. o. / Comperia.pl S.A.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji:

Mają Państwo prawo złożyć reklamację dotyczącą udzielanych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przesyłając ją w formie papierowej lub elektronicznej na adres: reklamacje_ubezpieczenia@comperia.pl , czy też w inny uzgodniony sposób.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub inny uzgodniony sposób) w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o czym zostaną Państwo poinformowani wraz z wyjaśnieniem opóźnienia.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego. Spory związane z tymi usługami mogą zostać zakończone na drodze postępowania pozasądowego. Skargę można wnieść ustnie lub przesyłając ją w formie papierowej lub elektronicznej na adres: reklamacje_ubezpieczenia@comperia.pl , czy też w inny uzgodniony sposób.

PEŁNOMOCNICTWA DO POBRANIA:
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym zobowiązanym do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC jest posiadacz pojazdu mechanicznego. Posiadaczem jest właściciel pojazdu, ale w przypadku współwłasności, to każdy ze współwłaścicieli uwzględnionych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Współwłaściciel może zawrzeć polisę OC samodzielnie. Dbałość o fakt, aby auto ma ubezpieczenie spoczywa także na spadkobiercy lub spadkobiercach w przypadku śmierci właściciela samochodu, nawet jeszcze w trakcie trwania postępowania spadkowego. Kolejną grupą osób, które powinny wykupić OC są leasingobiorcy, jeśli zakupu polisy nie dokonała firma udzielająca leasingu. W obu sytuacjach koszt ubezpieczenia pokrywa osoba korzystająca z leasingu, będąc posiadaczem pojazdu.

Dla właściciela auta brak OC wiąże się z konsekwencjami, nawet jeśli nie było kolizji na drodze. Użytkownik pojazdu, którego właściciel nie zakupił ubezpieczenia OC, spowoduje zdarzenie, razem z właścicielem zostanie obciążony kosztami za szkodę. Karą za brak OC zostanie natomiast obciążony właściciel i nie dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy auto bierze udział . Kara może zostać nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nawet za brak ubezpieczenia pojazdu nieużywanego i dzieje się to za okres – od pierwszego dnia spóźnienia. Maksymalne kary za brak ważnego OC w 2022 roku w podziale na typy pojazdów, przedstawia poniższe zestawienie:

OpóźnienieSamochód osobowySamochód ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1 200zł1 810zł200zł
Od 4 do 14 dni3 010zł4 520zł500zł
Powyżej 14 dni6 020zł9 030zł1 000zł

Wypowiedzenie oc pojazdu powinno być złożone pisemnie w towarzystwie ubezpieczeń lub za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Musi ono zawierać podstawowe informacje na temat właściciela auta, a także aktualnej polisy.Istotnym elementem wypowiedzenia jest także powołanie się na konkretną ustawę. W zależności od tego, jaki jest powód złożenia pisma, musisz uwzględnić Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – Art. 28, Art. 28a lub Art. 31. Co one konkretnie oznaczają?
Art. 28 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – rezygnacja z OC najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który została zawarta dana umowa.
Art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) – przy podwójnym ubezpieczeniu.
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) – przy nabyciu pojazdu.

Cesja ubezpieczenia jest to dobrowolne przeniesienie praw do odszkodowania na bank, w którym zawarty został kredyt hipoteczny. Cesja ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Stronami umowy jest cedent, czyli właściciel domu lub mieszkania oraz cesjonariusz, w tym przypadku bank. Takie formalności załatwisz u każdego agenta ubezpieczeniowego podczas podpisywania polisy na dom/mieszkanie.

W przypadku szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłaci z polisy odszkodowanie nie kredytobiorcy a wpisanemu w cesji bankowi. Warto zauważyć, że cesja na rzecz banku dotyczy ubezpieczenia tzw. murów, a nie wyposażenia w środku mieszkania czy domu. Odszkodowanie jest wypłacane do wartości określonej na cesji w polisie.

Stosowany w ubezpieczeniach OC i AC dla pojazdów. Na podstawie tego systemu zakład ubezpieczeń, każdemu klientowi nadaje tzw. klasę BonusMalus, która określa zniżki/zwyżki naliczane przy kalkulacji składki. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje system BM, ale u każdego ubezpieczyciela jest on inny. Tabele BM są ustalane wewnętrznymi regulacjami towarzystw ubezpieczeniowych.

Wariant serwis/ASO/warsztat partnerski. Zapis w polisie ub ogólnych warunkach ubezpieczenia wg którego auto naprawiane jest bez naszego udziału. Oddajemy uszkodzony pojazd do warsztatu – należącego do autoryzowanej sieci naprawczej towarzystwa lub ASO danej marki samochodu, a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem i ubezpieczycielem. Wariant ten wybierz wtedy, gdy rozmiar szkody może być duży i nie wiesz, co tak naprawdę w aucie jest do naprawy. Wstawiając samochód do warsztatu nie martwisz się o to, czy kwota z kosztorysu wykonanego po szkodzie wystarczy na naprawę w wybranym warsztacie, bo te sprawy załatwiane są bezgotówkowo pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a serwisem naprawiającym samochód.

Wariant kosztorysowy. Po oględzinach pojazdu i określeniu szkód przez rzeczoznawcę sporządzany jest kosztorys określający zakres szkód, wycenę części, robocizny i naprawę pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Wariant ten będzie dla Ciebie korzystny w sytuacji, gdy szkoda nie jest duża, i wiesz, że masz szansę tanio ją naprawić. Może się zdarzyć tak, że kwota odszkodowania może pokryć koszty naprawy samochodu i jeszcze zostanie jakaś wolna kwota. Warto mieć na uwadze fakt, że w tym wariancie organizacja naprawy auta pozostaje po stronie właściciela samochodu.

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem. Samochód chroniony jest od: częściowego i całkowitego zniszczenia powstałego w wyniku kolizji, wypadku czy zdarzeń losowych (np. pożaru, powódź, zatopienia, opadów typu grad), aktów wandalizmu, kradzieży pojazdu i jego wyposażenia. Ubezpieczenie AC podobnie jak każdy produkt dobrowolny opiera się na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego przed podpisaniem umowy należy się z nimi zapoznać, szczególnie zakresem i wyłączeniami odpowiedzialności – kiedy i w jakich sytuacjach. Bardzo pomocna może być także konsultacja i porada od agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie turystyczne ma zapewnieniać ochronę i pomoc osobom przebywającym na zagranicznym wyjeździe. Zakres polisy uzależniony jest od rodzaju wyjazdu – urlop, do pracy czy wyjazd do rodziny. Zastanówmy się także nad formą spędzania czasu – plażowanie czy może sport, żeglarstwo morskie. Co powinno się znaleźć w takiej polisie?


Koszty leczenia (KL) – jest to podstawowy i obowiązkowy zakres w polisie.

Opcje dodatkowe:

NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim
Bagaż podróżny
Sprzęt sportowy
Assistance – pomoc w podróży w nagłych sytuacjach
Koszty ratownictwa i poszukiwania – na lądzie i wodzie – szczególnie także w górach i na morzu

Najczęściej poszukiwanymi ubezpieczeniami dla firm są te, które gwarantują ochronę w przypadku zdarzeń związanych z żywiołami – ogień, deszcze, wychury, powodzie, które towarzystwa ubezpieczeń rozszerzają o bardziej prozaiczne, ale dosyć częste szkody jak zalania, upadek drzewa czy szkody wyrządzone przez zwierzęta. My polecamy ubezpieczyć firmę dodatkowo na wypadek kradzieży z włamaniem i niezbędnego w obecnych czasach i bardzo przydatnego OC działalności gospodarczej. OC działalności gospodarczej można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul, dla każdej branży, np. klauzula uwzględniająca winę podwykonawcy, oc za produkt czy tzw. czyste straty finansowe. Najlepszym doradcą będzie zaufany agent ubezpieczeniowy.

W ubezpieczeniach na życie zdarzeniem uprawniającym do otrzymania świadczenia jest śmierć ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest osobom uposażonym, którymi najczęściej jest współmałżonek lub dzieci, choć wskazać jako beneficjenta można dowolną osobę. Często w ubezpieczeniach życiowych – w opcjach dodatkowych – do wypłaty świadczenia uprawnia fakt utraty zdolności do pracy wskutek inwalidztwa – możliwa jednorazowa wypłata za zdarzenie lub renta przez okreśony czas, albo wystąpienie konkretnego zdarzenia określonego w tabeli świadczeń, np. narodziny dziecka. Ubezpieczenia ochronne na życie polecamy skonsultować z agentem ubezpieczeniowym posiadającym stosowne pełnomocnictwa udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe specjalizujące się w tego typu polisach.